Ogólne warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY HAPPY ISLAND SP. Z O.O.

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy mają zastosowanie do realizacji Umów w przedmiocie opracowań architektonicznych, graficznych, z zakresu designu, brandingu, prac koncepcyjnych, aranżacyjnych, a wykonywanych przez podmiot pod firmą HAPPY ISLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu pod adresem ul. Cichociemnych 17, 42-700 Lubliniec, posiadająca NIP 5751885119, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432581.
 2. Zamawiający ma możliwość kontaktu z Wykonawcą w każdy ze sposób podanych w OFERCIE w szczególności telefonicznie, mailowo i osobiście.
 3. Ogólne Warunki Umowy stanowią integralną część każdej zawieranej umowy bez względu na sposób jej zawarcia, chyba że strony na piśmie postanowiły inaczej. Jeśli akceptując OFERTĘ Zamawiający ma uwagi co do poszczególnych regulacji niniejszych Ogólnych Warunków Umowy przesyła je do Wykonawcy. Wykonawca i Zamawiający w odrębnym dokumencie wspólnie mogą ustalić zasady odmienne od wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Umowy – pod rygorem nieskutecznego wprowadzenia
  modyfikacji.
 4. Ogólne Warunki Umowy są udostępnione w postaci elektronicznej na stronie internetowej Wykonawcy funkcjonującej pod adresem: www.happyisland.pl

§2. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy o Wykonanie Strony internetowej (zwane dalej „OWU”) oznaczają:
 1. Wykonawca – HAPPY ISLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu pod adresem ul. Cichociemnych 17, 42-700 Lubliniec, posiadająca NIP 5751885119, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432581.
 2. Zamawiający – podmiot zlecający (w dowolnym trybie) wykonanie usługi wskazanej w par. 1 ust. 1 lub usługi podobnej;
 3. Strony – łączne określenie Wykonawcy i Zamawiającego;
 4. OFERTA Wykonawcy – dokument stanowiący propozycję wykonania usługi dla Zamawiającego, w którym wskazuje się przedmiotowo istotne elementy umowę takie jak jej przedmiot, czas trwania oraz cenę i warunki płatności;

§3. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

 1. Przez zawarcie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, zgodnie z zasadami przyjętymi w OWU oraz zgodnie ze złożoną ofertą zatwierdzoną przez Zamawiającego w sposób dostatecznie objawiający jego wolę związania umową (np. pisemnie, poprzez e-mail, poprzez wpłatę zadatku lub zaliczki).
 2. Terminy w zakresie postępu realizacji prac co do zasady zawarte są w treści każdej oferty. Jeśli w ofercie brak jest terminów stosuje się terminy zawarte w OWU. Zasady terminowości współpracy i wynikające z tego konsekwencje umowy wskazane są w niniejszym OWU i ich ewentualne zmiany powinny być wskazane w umowie lub OFERCIE.
 3. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego, nie dłużej jednak niż w ciągu 5 dni od zawarcia Umowy do przekazania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów np. tekstowych, graficznych oraz innych,niezbędnych wykonania przedmiotu umowy. Wskazany czas może być dłuższy lub krótszy co powinno znaleźć odzwierciedlenie w OFERCIE. Zamawiający jest również zobowiązany do udzielania odpowiedzi i przedkładania dodatkowych informacji i materiałów na zapytania Wykonawca w trakcie procesu realizacji umowy a to w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku w tym zakresie (również poprzez e-mail)
 4. W przypadku niedostarczenia informacji i materiałów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca może zawiesić wykonywanie usługi uprzednio wyznaczając Zamawiającemu dodatkowy 7 dniowy termin na dostarczenie materiałów czy też udzielenie informacji. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Wykonawcazawiesza wykonywanie umowy. Jeśli okres zawieszenia trwa 2 miesiące to dochodzi do automatycznego odstąpienia od umowy, a Wykonawca zatrzymuje uiszczone mu wynagrodzenie. Do wznowienia wykonywania umowy w okresie zawieszenia koniecznym jest uiszczenia przez Zamawiającego opłaty aktywacyjnej w kwocie 10% wynagrodzenia netto.
 5. Wykonanie umowy nastąpi w terminie wskazanym w OFERCIE z tym zastrzeżeniem, że okresy wyczekiwania na działania Zamawiającego (np. dostarczenie informacji czy też materiałów) lub okres zawieszenia automatycznie przedłużają czas na spełnienie świadczenia niepieniężnego.
 6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu gotowy projekt (finalną wersję swojego zobowiązania niepieniężnego lub wersje cząstkowe [etapy]) do akceptacji w terminie określonym w OFERCIE z uwzględnieniem regulacji ust. 4 niniejszego paragrafu, a Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 7 dni roboczych (w zakresie projektów cząstkowych) albo14 dni roboczych (w zakresie wersji finalnej) od przedstawiania projektu, pisemnielub mailowo go zaakceptować albo zgłosić do niego pisemne lub mailowe uwagi, pod rygorem uznania, że projekt (etapy cząstkowe) został zaakceptowany bez uwag.
 7. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego uwagi do projektu w terminie 14 dni roboczych od ich zgłoszenia, przedkładając Zamawiającemu tak zmieniony projekt do ponownej akceptacji. Przedłużenie wskazanego okresu ponad 14 dni roboczych jest możliwe pod warunkiem uzasadnienia przez Wykonawcę okresu dłuższego niż 14 dni roboczych. Okres wdrażania uwag do cząstkowej wersji projektu i finalnej wersji projektu automatycznie przedłuża termin końcowy spełnienia świadczenia niepieniężnego przez Wykonawcę.
 8. Po przedstawieniu przez Wykonawcę projektu uwzględniającego uwagi Zamawiającego, postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
 9. Wykonawca wskazuje, iż pozostaje w gotowości do nanoszenia poprawek i modyfikacji przez czas nie dłuższy niż maksymalne terminy określone ofertą. To znaczy, iż uwagi składane do przedkładanych projektów (cząstkowych i finalnego) po przekroczeniu terminu wskazanego w OFERCIE jako termin spełnienia świadczenia niepieniężnego (w całości lub danego etapu) nie będą uwzględnianie. W tym celu (dokonania modyfikacji) koniecznym jest zawarcie dodatkowe porozumienia i określenie dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy i terminu.
 10. W razie braku porozumienia w tym zakresie umowa przestaje obowiązywać strony, a strony rozliczą się mając na uwadze procent zaawansowania prac w korelacji do ceny całkowitej określonej umową.

§4. PRAWA AUTORSKIE I PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

 1. Treści zawarte we wszelkich projektach muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego, a w szczególności z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Wykonawca ma prawo odmówić zamieszczenia (użycia) treści dostarczonych przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca uzna (i uzasadni), że jakikolwiek ich element nie spełnia wymogów technicznych albo jest sprzeczny z prawem. Wykonawca może wówczas odstąpić od umowy lub wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy 7 dniowy termin do ponownego dostarczenia materiałów (w tym graficznych lub tekstowych) niezbędnych do wykonania umowy.
 3. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa do dostarczonych przez niego Wykonawcy materiałów graficznych oraz tekstowych niezbędnych do wykonania umowy, a także, że treść i forma tych materiałów nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. W ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji projektu określonego w Umowie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wynikających z oferty tj. w szczególności w zakresie prawa do realizacji, utrwalenia i zwielokrotnienia projektu. W razie odstąpienia od umowy nie dochodzi do przejścia autorskich praw majątkowych.
 5. Wykonawcy (lub twórcą działającym na jego zlecenie) przysługują autorskie prawa osobiste.
 6. Wykonawca ma prawo do reklamowania własnej działalności wskazując na wykonanie określonych utworów na rzecz określonego Zamawiającego (w tym prezentując utwory). Zmiana tej regulacji musi być uzgodniona pisemnie wprost.
 7. Wykonawca oświadcza, że nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do utworów wynikających z projektu objętego Umową w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich przeniesienie na Zamawiającego i korzystanie na polach eksploatacji określonych w ust. 4. Ponadto Wykonawca oświadcza, że do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji Usług.
 8. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskich i praw własności intelektualnej, wynikających z umieszczenia w projekcie jakiegokolwiek elementu graficznego lub tekstowego dostarczonego przez Zamawiającego. W przypadku dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody lub innych roszczeń przez osobę trzecią, Zamawiający zwróci Wykonawcy związane z tym koszty.

§5. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zamawiający i Wykonawca, obowiązani są do współpracy w najlepszej dobrej wierze mając obopólną świadomość, że rzetelne i wysoce jakościowe wykonanie usługi na rzecz Zamawiającego wymaga współpracy i włączenia się w proces twórczy.
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego do wysokości całkowitego należnego mu wynagrodzenia określonego OFERTĄ.

§6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Z uwagi na używanie w Umowie danych osobowych Zamawiającego – informujemy, że u Wykonawcy są stosowane i przestrzegane procedury ochrony danych osobowych Zamawiającego (RODO), tym samym ich przetwarzanie zgodne jest z obowiązującym prawem.
 2. Integralną część niniejszych OWU stanowi Polityka Prywatności Wykonawcy opublikowana na stronie internetowej: www.happyisland.pl

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze OWU stanowią integralną część każdej Umowy, bez względu na formę jej zawarcia, pod warunkiem, że przedmiot umowy zgodny jest ze wskazaniem z par. 1 ust. 1.
 2. Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy przez Zamawiającego na osobę trzecią, jak również dokonywanie jakichkolwiek potrąceń, może nastąpić tylko za pisemną zgodą Wykonawcy.
 3. Nagłówki poszczególnych paragrafów mają charakter jedynie pomocniczy i nie wpływają na wykładnię poszczególnych postanowień niniejszych OWU.
 4. Nieważność lub bezskuteczność jednego z postanowień niniejszych OWU nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień niniejszych OWU. W takim wypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych OWU stosuje się prawo polskie – w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 6. Wykonawca i Zamawiający będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWU.
 7. Wszelkie spory, których Wykonawcy i Zamawiającemu nie udało się załatwić na drodze polubownej a wynikające z tytułu umów objętych niniejszymi OWU rozstrzygane są przez Sąd właściwości miejscowej Wykonawcy.
 8. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami OWU i je w pełni akceptuje.